DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

 

 


Obec Demänovská Dolina ako správca dane vyberá daň z nehnuteľností v zmysle zákona SNR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon o miestnych daniach ) a Všeobecne záväzného nariadenia obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2013 ( ďalej len VZN ).


Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 01/2013

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 01/2013

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje - FO

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje - PO

Priznanie k dani z bytov

Priznanie k dani zo stavieb - stavba slúžiaca na viaceré účely

Priznanie k danie zo stavieb - stavba slúžiaca na jeden účel

Priznanie k dani za predajné automaty

Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje

Priznanie k dani za psa


PLATENIE MIESTNYCH DANÍ A POPLATKOV   

 

 

   

 

  

Miestne dane a poplatky sa platia

 

  • prevodom z účtu daňovníka na účet správcu dane
  • v hotovosti priamo do pokladne obce na obecnom úrade v Demänovskej Doline
  • priamym vkladom v hotovosti na účet správcu dane vedený v pobočke banky VÚB v Liptovskom Mikuláši č. účtu 19529342/0200

     

Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť rozhodnutie, resp. výzvu na zaplatenie daňového nedoplatku, kde je uvedený variabilný symbol platby a výška daňovej pohľadávky alebo nedoplatku.

Ak sa miestne dane a poplatky platia v hotovosti v pobočke banky VÚB, a.s. , daňovník predloží aj preukaz totožnosti.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  

Daň za ubytovanie sa platí bez vyrubenia do 15. dňa v mesiaci nasledujúcom po ukončení mesiaca v ktorom daňová povinnosť vznikla a na základe hlásenia, ktoré sa odovzdáva správcovi dane do 10. dňa v mesiaci po skončení mesiaca v ktorom daňová povinnosť vznikla. Daň sa platí aj na základe výzvy. Ak daň nebola zaplatená v stanovenom termíne, správca dane môže platiteľa vyzvať, aby daňový nedoplatok odviedol alebo zaplatil v náhradnej lehote. Účet správcu dane, na ktorý sa daň uhrádza je 19529342/0200.

Pri platbe je potrebné uvádzať nielen pridelený variabilný symbol, ale aj špecifický symbol určujúci obdobie ( mesiac ) a rok za ktorý sa daň platí. Napr. za január 012013, za február 022013 atď.


Hlásenie o počte prenocovaní - PO

Hlásenie o počte prenocovaní - FO

Registračný list - PO

Registračný list - FO

Zánik daňovej povinnosti pri dani za ubytovanie - PO

Zánik daňovej povinnosti pri dani za ubytovanie - FO

 

 

UPOZORNENIE:

  

Pri platbe daní a poplatkov je potrebné správne uvádzať číslo účtu správcu dane, variabilný symbol, špecifický symbol, konštantný symbol a výšku nezaplatenej dane alebo splátky dane. Správca dane je povinný prijať každú platbu na daň, i keď nie je vykonaná daňovým subjektom a zaobchádzať s ňou rovnakým spôsobom, akoby ju zaplatil daňový subjekt. Vrátenie platby tomu, kto ju za daňový subjekt zaplatil, nie je prípustné.

 

V prípade, ak platíte dane a miestne poplatky zo zahraničia:

  

SWIFT : SUBASKBX

IBAN: SK81 0200 0000 0000 1952 9342

 

 

© Obec Demänovská Dolina 2011        urad@demanovskadolina.info        +421 44 559 168 2        administrácia web by: www.jakubsmitka.sk