Platné dokumenty obce Demänovská Dolina

 


Názov dokumentu

Príloha


Smernica č. 01/2014/INO o sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. účinná od 01.03.2014
 smernica
  •  
Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2013 účinné od 01.01.2014
 DOPLNOK K VZN č.  01/2013
  •  
Všeobecne záväzné nariadenie obce Demänovská Dolina o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 01/2013 účinné od 01.01.2013
 VZN č. 01/2013
  •  
Všeobecné záväzné nariadenie obce Demänovská Dolina č.3/2012/VZN Záväzná časť Územného plánu obce Demänovská Dolina  3/2012/VZN

Všeobecné záväzné nariadenie obce Demänovská Dolina
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia č. 02/2012
 02/2012/VZN
  •  
Smernica č. 1/2012 - Používanie archívu obce Demänovská Dolina  Smernica č.1/2012

Prehľad hospodárenia obce v roku 2011  Prehľad

Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 01/2012 účinné od 01.01.2012
 VZN

Schválený rozpočet obce na rok 2012 (zverejnenie 25.11.2011)  Rozpočet

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce  Zásady hospodárenia

Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platný na rok 2011  VZN

Rozpočet obce na rok 2011  Rozpočet

© Obec Demänovská Dolina 2011        urad@demanovskadolina.info        +421 44 559 168 2        administrácia web by: www.jakubsmitka.sk