• Záverecný úcet obce Demänovská Dolina za rok 2013 :

  • Rozpocet na roky 2014 - 2016 : rozpocet

  • Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ?. 02/2013 : VZN - vyvesené dna 11.12.2013

  • Správa z financnej kontroly úctovníctva Obce Demänovská Dolina : správa

  • Návrh rozpoctu obce na obdobie 2013-2015: návrh

  • Návrh rozpoctu Verejnoprospešných služieb obce Demänovská Dolina na obdobie 2013-2015: návrh

  • Rozpocet na rok 2012: rozpocet                                                                                                                                                                                    
 

© Obec Demänovská Dolina 2011        urad@demanovskadolina.info        +421 44 559 168 2        administrácia web by: www.jakubsmitka.sk