Právomoci obecného zastupiteľstva 

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
 • schvaľovanie rozpočtu záverečného účtu, kontrola čerpania rozpočtu, rozhodovanie o prijatí úveru alebo pôžičky, 
 • schvaľovanie združovanie obecných prostriedkov
 • schvaľovanie územného plánu obce alebo jej častí a koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života obce
 • zavedenie alebo zrušenie miestnej dane alebo poplatku
 • schvaľovanie nariadení
 • schvaľovanie nariadení o medzinárodnej spolupráci a členstva obce v domácich a medzinárodných združeniach
 • určovanie organizácie obecného úradu, určovanie platu starostu a hlavného kontrolóra, schvaľovanie poriadku
 • odmeňovanie zamestnancov obce
 • zriadenie funkcie hlavného kontrolóra
 • zriaďovanie rozpočtových a príspevkových organizácií obce, menovanie a  odvolávanie ich vedúcich, zakladanie obchodných spoločností
 • zriaďovanie orgánov potrebných na samosprávu obce
 • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenanie a ceny
 • určovanie symbolov obce
   
© Obec Demänovská Dolina 2011        urad@demanovskadolina.info        +421 44 559 168 2        administrácia web by: www.jakubsmitka.sk